หากเกิดปัญหาขัดข้องประการใดกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ
ส่วนระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  สทก.  e-Mail : cit_5@ldd.go.th